Nõustame oma kliente nii igapäevastes kui ka keerukamates juriidilistes küsimustes ja esindame vaidluste lahendamisel, suhtlemisel ja asjaajamisel kohtu, ametiasutuste või kolmandate isikutega.

Peamiselt tegeleme järgmiste valdkondadega:

lepingu täitmisest, mittenõuetekohasest täitmisest või täitmata jätmisest tekkinud vaidluste lahendamine

varalise kahju hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine

mittevaralise kahju, sh. tervise kahjustamisega seotud vaidluste lahendamine

ravivigadega seotud vaidluste lahendamine

kindlustusvaidluste lahendamine

elatise maksmisega seotud vaidluste lahendamine

abielu lahutamise ja ühisvara jagamisega seotud vaidluste lahendamine

osanike ja liikmete vaheliste vaidluste lahendamine

töövaidluste lahendamine

esindamine maksuvaidluste lahendamisel

esindamine väärteomenetlustes (sh. maksu- ja liiklusalastes) ja kriminaalmenetlustes

nõustamine äriühingute asutamise, juhtimise, lõpetamise (likvideerimine, pankrotimenetlus) ja reorganiseerimisega (sh. ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised) seotud küsimustes

nõustamine maksustamise, maksuriskide hindamise ja -maandamise ning kõige optimaalsema äristruktuuri kujundamisega seotud küsimustes

valmisfirmade müük

raamatupidamisteenuse osutamine ja raamatupidamisalane nõustamine

lepingute ja teiste dokumentide ning nende lisade ja täienduste koostamine, kaasajastamine ja analüüs (näiteks töölepingud, müügilepingud, üürilepingud, rendilepingud, töövõtulepingud, laenulepingud, kohtumenetlusega seotud dokumendid)

nõustamine ettevõtluskeskkonnast tulenevate riskide suhtes varadele maksimaalset kaitset pakkuvate äristruktuuride (sh. rahvusvaheliste) kujundamisega seotud küsimustes

muudatused äriühingutes (näiteks juhatuse vahetused, ärinime vahetused,

lektoriteenuste osutamine, koolituspäevade korraldamine ja läbiviimine, sh. personaal- ja sisekoolitused